صفحه اصلی > معرفی شرکت  > معرفی مدیران > روسای واحدهای مستقل ستادی 

منصور تبیانیان

رئیس حراست

بهزاد خلیلی

رئیسHSE

سعید رستگار

رئیس پژوهش

مهدی نقی پور علمداری

رئیس امور حقوقی

ساجد کاشفی

رئیس روابط عمومی

محمد مستخدمین حسینی

رئیس اندازه گیری و توزیع گاز

سید مهدی موسوی

رئیس امور قراردادها

تصاویر منتخب