صفحه اصلی > روابط عمومی > نظرسنجی از مشترکین و ارباب رجوع 
نظرسنجی از مشترکین و ارباب رجوع
شرکت گاز در توسعه و آبادانی استان و ارتقاء رفاه جامعه به خوبی عمل کرده است
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
شرکت گاز شرکتی مشتری مدار بوده و با مشترکین خود ارتباط خوبی دارد
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
نحوه محاسبه گازبهاء شفاف و روشن می باشد
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
خدمات دریافت شده از شرکت(تغییر نام، جابجایی علمک و...) با مبالغ پرداختی مناسب است
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
شرکت گاز در خدمت رسانی به مشترکین برنامه زمانی اصولی و مناسبی را رعایت می نماید
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم
اقدامات شرکت به منظور رسیدگی به شکایات، انتقادات و نظرات را مثبت ارزیابی می کنم
بسیار مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم بسیار موافقم

تصاویر منتخب