صفحه اصلی > معرفی شرکت  > تاریخچه شرکت  

نام شرکت : شرکت گاز استان سمنان


آدرس شرکت : سمنان – بلوار شهیداخلاقی- نبش خ دهه فجر


تلفن و نمابر شرکت: 33455841- 023


تاریخ و شماره ثبت شرکت : این شرکت به تاریخ 18/9/77 به صورت سهامی خاص به شماره 146133 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و سپس در تاریخ 25/12/83 طی شماره 3947 در اداره ثبت شرکتها و موسسات شهر سمنان به ثبت رسیده است.


آخرین سرمایه ثبت شده و تعداد سهام : کل سرمایه شرکت به میزان 234.107.600.000 ریال منقسم به 2.341.076 سهم یکصد هزار ریالی می باشد.


عملیات گازرسانی به استان سمنان در سال 1369 آغاز شد. شرکت ملی گاز ایران به منظور تمرکززدائی منطقه ای و به هنگام کردن تصمیمات ، نوآوری وتحول در ساختار مدیریتی و اداری ، پاسخگویی و کسب رضایت بیشتر شهروندان، مطابق بند (و) تبصره 59قانون بودجه سال1387 نسبت به تشکیل شرکت گاز استان سمنان به همراه سایر شرکتهای گاز استانی اقدام کرد.


شرکت گاز استان سمنان نیز پس از تشکیل و استقرار هیأت مدیره و مدیرعامل در مرکز استان، فعالیت عملی خود رادرنیمه اول سال 78 آغاز کرد.


این شرکت در چارچوب قانون تجارت و در قالب یک بنگاه اقتصادی به صورت یک شرکت با شخصیت مستقل حقوقی و با داشتن ارکان اصلی مجمع عمومی ، هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرس فعالیت کرده و کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی گازایران می باشد.


در ابتدای تشکیل شرکت هیأت مدیره شرکت دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل بوده است و طبق ماده 13 اساسنامه ، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد.

آقای مهندس علی محمد فراهانی باانتخاب مجمع عمومی و حکم مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران و ریاست مجمع ، بعنوان اولین مدیرعامل این شرکت به این سمت منصوب شد.


سایر مدیران عامل شرکت گاز استان سمنان به قرار زیر می باشند:آقای مهندس سید اسماعیل حقیقت حسینی         1383/04/23 - 1388/01/15


آقای مهندس علیرضا جراحی                                 1388/01/15 - 1395/09/01


آقای مهندس روح اله نوریان                                   1395/09/01 - 1396/03/
29درحال حاضر آقای مهندس علیرضا شریفی نژاد ، با توجه به تصمیمات متخذه مجمع عمومی بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان سمنان منصوب و در حال انجام وظیفه می باشد.
در حال حاضر شرکت گاز استان سمنان دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل در هیأت مدیره خود می باشد.

 

تصاویر منتخب