عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
انجام پروژه نصب 6000مورد انشعابات در زون هاي D4 الي D6 شهر زاهدان 99/03/1899/03/20
انجام پروژه نصب 6000مورد انشعابات در زون هاي D4 الي D6 شهر زاهدان 99/02/2099/02/23
تجدید مناقصه اجراء و راه اندازي ايستگاه حفاظت كاتديك چاهي (CPS) ميدان معلم دامغان 99/02/0899/02/11
تجدید مناقصه گازرسانی به شبکه توزیع روستای حسین اباد کالپوش99/02/0399/02/06
اجراء و راه اندازي ايستگاه حفاظت كاتديك چاهي (CPS) میدان معلم دامغان99/01/2099/01/23
گازرسانی به شبکه توزیع روستای حسین اباد کالپوش98/12/0398/12/06
گازرسانی به شبکه روستای حسین اباد کالپوش98/11/1598/11/19
مناقصه اجراء و راه اندازي ايستگاه حفاظت كاتديك چاهي (CPS) ميدان بسيج گرمسار 98/11/0298/11/05
گازرساني به صنایع محور ميامي (خط تغذيه + ايستگاههای تقليل فشار گاز+ خط شبكه )98/10/2898/11/01
انجام پروژه نصب 3000 مورد انشعابات در زون هاي D4 الي D6 شهر زاهدان 98/10/2598/10/29
انجام پروژه توسعه شبکه و نصب شیر در شبکه شهر سمنان ( بلوک بندی) 98/10/2598/10/29
انجام پروژه روشنايي ايستگاه هاي CGSوTBS عباس آباد وايستگاه انرژي خورشيدي ايستكاه CGS و احداث ايستگاه حفاظت كاتديك در ايستگاه TBS 98/10/2598/10/29
انجام پروژه روشنايي ايستگاه هاي CGSوTBS عباس آباد وايستگاه انرژي خورشيدي ايستكاه CGS و احداث ايستگاه حفاظت كاتديك در ايستگاه 98/10/0598/10/08
انجام پروژه توسعه شبکه و نصب شیر در شبکه شهر سمنان ( بلوک بندی) 98/10/08
آگهي مناقصه عمومي به صورت يك مرحله اي همزمان با ارزيابي(کیفی) فشرده گازرساني به شبکه توزیع مجتمع دامداری اعلاء 98/01/1098/10/03
انجام پروژه توسعه شبکه توزیع وتغذیه و نصب شیر در شبکه شهردامغان( بلوک بندی98/09/2898/10/01
آگهی تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي پروژه تهيه مصالح و اجراي ايستگاه حفاظت كاتديك شاهرود شرق 98/09/2098/09/23
اجراء و راه اندازي ايستگاه حفاظت كاتديك چاهي (CPS) فرمانداري گرمسار98/09/1498/09/16
پروژه تهيه مصالح و اجراي ايستگاه حفاظت كاتديك شاهرود شرق 98/09/0298/02/06
اجرا و نصب وراه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک فرمانداری گرمسار98/08/0898/08/11
انجام پروژه گازرساني به روستاي عبدا...آباد(خط شبكه بين کارخانه گچ خورشید پدیده تا عبدا...آباد +98/07/0198/07/04
تجدید مناقصه مقاوم سازي و بازسازي آسيب هاي ناشي از سيلاب خطوط لوله گاز در شهرستانهاي سمنان و مهديشهر را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي 98/05/2898/05/31
مقاوم سازي و بازسازي آسيب هاي ناشي از سيلاب خطوط لوله گاز در شهرستانهاي سرخه ، گرمسار و آرادان 98/05/0998/05/13
مقاوم سازي و بازسازي آسيب هاي ناشي از سيلاب خطوط لوله گاز در شهرستانهاي سمنان و مهديشهر 98/05/0898/05/12
مقاوم سازي و بازسازي آسيب هاي ناشي از سيلاب خطوط لوله گاز در شهرستانهاي شاهرود و دامغان 98/05/0898/05/12
گازرساني به صنایع محور مهدیشهر و خیرآباد(خط تغذيه + ايستگاههای تقليل فشار گاز+ خط شبكه )98/05/0298/05/05
گازرسانس به مرغداریها و صنایع محور شاهرود و دامغان98/04/2098/04/24
انجام پروژه باقيمانده عمليات گازرساني به روستاهاي سراب رود و ده سراب از توابع شهرستان آرادان 98/04/1798/04/20
گازرساني به چهارمين خوشه زير مجموعه صنعت وكشاورزي (مركز) استان 98/04/0498/04/09
پروژه ، طراحي، خريد ،نصب و راه اندازي سامانه فتوولتائيك (نيروگاه خورشيدي) متصل به شبكه به ظرفيت 125 كيلووات 98/03/2798/03/31
اجرای ایستکاه حفاظت کاتدیک (CPS) فرمانداری سابق98/03/1298/03/16

تصاویر منتخب