صفحه اصلی > میز خدمت حضوری > شناسنامه خدمات استان 

شناسنامه خدمات استان

   دانلود : نمودار فرایند پاسخ استعلام درخواست سوخت.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : نمودار ارتباطی فرایند اقاله،فسخ قرارداد.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : نمودار ارتباطی فرایند اشتراک پذیری عمده.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : مراحل گردشکار میز خدمت اقاله،فسخ قرارداد.pdf           حجم فایل 258 KB
   دانلود : مراحل گردشکار میز خدمت درخواست سوخت.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : مراحل گردشکار اشتراک پذیری عمده.pdf           حجم فایل 246 KB

تصاویر منتخب