صفحه اصلی > معرفی شرکت  > گواهینامه ها 

گواهینامه ها

گواهینامهISO55001(مدیریت دارایی های فیزیکی)


گواهینامهISO50001(سیستم مدیریت انرژی)


گواهینامهISO31000(مدیریت ریسک)


گواهینامهISO/TS29001(مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز)


گواهینامهISO10004(افزایش رضایت مشتریان)


گواهینامهISO10002(رسیدگی به شکایات مشتریان)


تصاویر منتخب