صفحه اصلی > مشترکین > شناسنامه خدمات پرکاربرد 

شناسنامه خدمات پرکاربرد

   دانلود : قطع و وصل جریان گاز مشترکین.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود : رفع اشکال قبض.pdf           حجم فایل 146 KB
   دانلود : فسخ قرارداد.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود : جمع آوری تجهیزات(تخریب و نوسازی).pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : جابجایی و نصب علمک.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : تفکیک کنتور مشترکین.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود : ثبت رقم کنتور مشترک جزء(نبودخوانی).pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : تغییر نوع مصرف مشترکین گاز.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : تغییر نام مشترک جزء.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : تعویض کنتور گاز.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود : تغییر ظرفیت.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : تست کنتور گاز.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : اصلاح قبض مشترکین گاز.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : اشترک پذیری مشترکین عمده.pdf           حجم فایل 157 KB
   دانلود : اصلاح آدرس مشترک.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : اشتراک پذیری مشترکین جزء.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : ارائه قبض المثنی.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : ارائه استعلام سازمان ها(دفاتر رسمی).pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : ارائه استعلام بدهی(تسویه حساب).pdf           حجم فایل 148 KB

تصاویر منتخب