صفحه اصلی > مشترکین > خدمات دفاتر جامع استان سمنان  

لینک دریافت تعرفه های دفاتر پیشخوان

1-1- پذیرش مشترکین جدید


2-1- پذیرش تغییرات در ظرفیت کنتور


3-1- تغییر نام


4-1- صدور المثنی


5-1 صدور قبض اصلاح شده


6-1- پذیرش درخواست تسویه حساب


7-1- کسر مبلغ انتقال یافته (بدهی گذشته)


8-1- پذیرش شکایات و پیگیری


9-1- پذیرش درخواست تغییر و اصلاح کد تعرفه


10-1- پذیرش درخواست قطع جریان گاز مشترکین به منظور تخریب، نوسازی ملک، تخلیه، عدم مصرف، جابجایی کنتور یا تغییر سیستم لوله کشی داخلی


11-1- پذیرش درخواست جمع آوری، جابجایی علمک و کنتور


12-1- پذیرش درخواست آزمایش کنتور


13-1- صدور پاسخ به استعلام بدهی از دفاتر اسناد رسمی


14-1- توزیع اطلاعیه ها و بروشورها در دفتر جامع


15-1- ارائه فرم رضایت سنجی مشتریان

   دانلود : لیست دفاتر.xlsx           حجم فایل 14 KB

تصاویر منتخب