اهداف حسابرسی داخلی


 

 

مقدمه

حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل ، اطمینان دهی مطمئن، بیطرفانه به مديريت عالي و تصميم سازان و مشاوره اي است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملکرد سازمان انجام می شود ، حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکردي منظم و روشمند به سازمان کمک می کند تا به اهداف خود دست یابد و فرآیند هاي اثر بخشی مدیریت ریسک ،کنترلها و حاکمیت سازمانی را بهبود بخشد.

با توجه به تعریف فوق بطور خلاصه نقش هاي اساسي حسابرسی داخلی به شرح زیر مي باشد :

1 - نقش اطمینان دهی و مشاوره اي .

2 - نقش ارزش آفرینی و بهبود عملکرد شرکت .

3 - مساعی مشترك با مدیریت در جهت حل مسائل شرکت .

4 - دیدگاه کلان و متمرکز بر تحقق اهداف راهبردي شرکت .

5 - توسعه مفهوم و دامنه و عمق کنترل نسبت به ریسک شرکت به منظور كاهش آن .

6 - تاکید برآنچه باید انجام شود به جاي نگاه محدود به آنچه انجام شده است.

7 - کمک به استقرار نظام خود کنترلی در واحد ها و تلاش در جهت ارزیابی تحقق هدفها و ماموریتهاي اصلی شرکت.


اهداف حسابرسی داخلی

هدف اصلي حسابرسي داخلي شناسايي نقاط قوت، قابل بهبود و ارائه روش هاي مناسب بمنظور ارتقاء كمي و كيفي عملكرد شركت و بررسي و تطبيق عمليات اجرايي با روش هاي اعلام و ابلاغ شده از سوي شركت و مراجع صلاحيت دار مي باشد.

بعبارت ديگر هدف حسابرسی داخلی کمک به هیئت مدیره و مديران است تا اطمینان حاصل شود که موارد ذیل همانگونه که باید اجرا ، رعایت یا محقق شده است:

1 - حصول اطمينان نسبت به اجراي صحيح سيستم كنترل هاي داخلي و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن .

2 - حصول اطمينان نسبت به اجراي صحيح برنامه هاي مالي و عملياتي منطبق با سياست هاي شركت .

3 - حصول اطمينان نسبت به صحت و قابليت اتكا و شفافيت اطلاعات و گزارش هاي منتشره از جمله گزارش هاي مالي، اداري، عملياتي و ...

4- حصول اطمينان نسبت به مديريت كارآمد و اثربخش منابع موجود اعم از نيروي انساني و ساير دارايي هاي شركت .

5 - حصول اطمينان از رعايت بخشنامه ها، آئين نامه ها و مصوبات و قوانين جاري و عدم انحراف آنها .


جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی

امور حسابرسي داخلي سازماني است مستقل زير نظر معاونت وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز ايران كه با هدف كمك به دستگاه مديريت در حفظ منافع و مصالح و پيشبرد خط مشي ها و برنامه هاي شركت از طريق بررسي و سنجش عملكرد و ارزيابي كارايي ، كيفيت و نحوه اجراي عمليات سازمان ها ، ادارات و واحدهاي شركت ايجاد گرديده است.

دامنه و محدوده مسئوليت و عملكرد امور حسابرسي داخلي بدون هيچگونه محدوديتي شامل كليه واحدها، سازمان ها و شركت هاي فرعي و وابسته به شركت ملي گاز ايران كه تمام يا بخشي از آنها تحت مديريت يا مالكيت اين شركت است، مي باشد. امور حسابرسي داخلي در تعيين حدود و دامنه رسيدگي ها و بررسي هاي مورد نظر مستقل بوده و حسابرسان نيز با نگرش بيطرفانه و رعايت اصول و موازين حرفه اي و مبتني بر شواهد بدست آمده، در انعكاس نتايج حاصل از بررسي هاي بعمل آمده مستقل مي باشند.


وظايف حسابرسي داخلي :

اهم وظایف حسابرسی داخلی به عبارتند از:


الف- تنظيم و اجراي برنامه هاي حسابرسي بمنظور حصول اطمينان از اينكه:

1)   عملكرد واحدهاي شركت با خط مشي ها، برنامه ها، طرحها، مقررات، آئين نامه ها، مصوبات و قوانين موضوعه تطبيق مي نمايد.

2)   مصوبات هيات مديره، دستورالعمل ها، روش ها و كنترل هاي اداري، مالي و اجرايي در امور و عمليات مختلف موجود، كافي بوده و نيز بطور صحيح و مؤثر بكار گرفته شده و اجرا گردد.

3)   شيوه هاي موجود از نظر ارائه آمار، اطلاعات و تهيه صورتها و گزارش ها صحيح ، دقيق و جهت مقامات و مسئولين ذيربط كافي، مرتبط و اثربخش باشد.

4)   گزارش هاي مالي به نحو صحيح و قابل اتكا تهيه شده و عمليات حسابداري و صورت هاي مالي نهايي منطبق با استانداردهاي حسابداري و نمايان گر واقعي نتايج عمليات و وضعيت مالي شركت باشد.

5)   فرايند اجراي عمليات و وظايف واحد هاي ذيربط مبتني بر اهداف شركت با در نظر گرفتن قوانين، مصوبات و آئين نامه هاي موجود و در جهت صرفه و صلاح شركت، صورت پذيرفته.

6)   افزايش كارايي عمليات و ارزيابي عملكردها و اثربخشي سيستم كنترل هاي داخلي .

ب- تجزيه و تحليل و گزارش نتايج حاصل از رسيدگي ها و ارائه پيشنهاد بمنظور بهبود خط مشي ها، كنترل ها، سيستم ها، امور و عمليات شركت .

پ- پيگيري رفع اشكالات مندرج در گزارش هاي حسابرسي و توجه به پيشنهادهاي ارائه شده تا حصول نتيجه نهايي .

ت- آشنا نمودن مسئولين واحدهاي اجرايي با اختيارات و وظايف امور حسابرسي داخلي .

ث- تنظيم برنامه آموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي جهت كاركنان امور حسابرسي داخلي .

ج- بررسي چگونگي و ميزان تحقق برنامه هاي مالي و عملياتي و اهداف راهبردي شركت .

تاریخ بروز رسانی : مرداد ماه 1397