صفحه اصلی > میز خدمت حضوری > شناسنامه خدمات شهرستان 

شناسنامه خدمات شهرستان

   دانلود : -نمودار ارتباطی فرایند نصب علمک.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : نمودارفرایند رفع اشکال قبض گاز(کارت22).pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : نمودار ارتباطی فرایند درخواست تعویض کنتور.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : -نمودارفرایند تغییر ظرفیت مشترکین عمده.pdf           حجم فایل 111 KB
   دانلود : نمودار ارتباطی فرایند ثبت رقم کنتور.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : -مراحل گردشکار نصب علمک.pdf           حجم فایل 239 KB
   دانلود : مراحل گردشکار رفع اشکال قبض گاز(کارت22).pdf           حجم فایل 238 KB
   دانلود : مراحل گردشکار ثبت رقم کنتور.pdf           حجم فایل 239 KB
   دانلود : مراحل گردشکار درخواست تعویض کنتور.pdf           حجم فایل 238 KB
   دانلود : مراحل گردشکار تغییر ظرفیت مشترکین عمده.pdf           حجم فایل 246 KB

تصاویر منتخب