صفحه اصلی > معرفی شرکت  > شرح وظایف سازمانی 

شرح وظایف سازمانی

   دانلود : واحد حراست.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : واحد روابط عمومی.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : واحد برنامه ریزی و کنترل.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : واحد بازرسی فنی.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : امور مهندسی و اجرای طرح ها.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : واحد اندازه گیری و توزیع گاز.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : امور منابع انسانی.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : امور مالی و پشتیبانی.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : امور فناوری و اطلاعات.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : امور قراردادها.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : امور حقوقی.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : امور تدارکات و عملیات کالا.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : امور بهره برداری.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : امور پژوهش.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : HSE امور.docx           حجم فایل 13 KB

تصاویر منتخب