جمعه 4 اسفند 1396   02:32:34
1
                                              
                                               

                              
                             فرید ابوحمزه                                        علیرضا شریفی نژاد
           رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان سمنان              مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره


                                               
                        علیرضا اعوانی                                                لطف اله همتی
             رئیس امور مهندسی و اجرای طرح ها                        رئیس امور مالی پشتیبانی
                      عضو هیئت مدیره                                                                                                          
                    علیرضا عرب اسماعیلی                                         قربان جانعلی زاده 
                       عضو هیئت مدیره                                             عضو هیئت مدیره    
    
                                         
                                            اسماعیل سعیدی شهمیرزادی
                                            سرپرست امور بهره برداری
                                                 و عضو هیئت مدیره
                     
                                                         
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما